Change font size:
Change contrast:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Mikrochirurgii Oka LASER informuje Pacjenta, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO:

a) administratorem danych osobowych Pacjenta jest Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka LASER Klinika Profesora Jerzego Szaflika z siedzibą w Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Włodzimierza Dolańskiego 2;
b) Pacjent może kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Centrum Mikrochirurgii Oka LASER za pośrednictwem poczty e-mail: inspektor@okolaser.com.pl;
c) dane osobowe Pacjenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. „b”, lit. „C” RODO w celu udzielania świadczeń zdrowotnych;
d) dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej, wymagany przepisami art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 );
e) dane osobowe Pacjenta będą udostępniane innym podmiotom leczniczym ale tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza Centrum Mikrochirurgii Oka LASER zgodnie z obowiązującymi przepisami;
f) Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia po okresie, o którym mowa w pkt. c), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
g) Pacjent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) podanie przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia świadczeń zdrowotnych; w przypadku niepodania danych osobowych świadczenia zdrowotne nie zostaną Pacjentowi udzielone;
i) dane osobowe Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.