Zmień rozmiar czcionki:
Zmień kontrast:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

operacje zaćmy, operacje jaskry i jaskry z zaćmą, diagnostyka i leczenie,

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik jest współczesnym twórcą warszawskiej szkoły okulistycznej. Wśród jego wychowanków są czterej profesorowie, 6 doktorów habilitowanych, był promotorem 26 prac doktorskich, recenzentem wielu rozpraw habilitacyjnych i doktorskich.

Pod jego opieką w kierowanym przez niego szpitalu okulistycznym 73 lekarzy uzyskało specjalizację z okulistyki.

Prof. Jerzy Szaflik z powodzeniem stosuje nowatorskie techniki operacyjne w transplantologii rogówki, usuwaniu zaćmy, leczeniu jaskry i skomplikowanych schorzeń gałki ocznej. Jest jednym z pierwszych w Polsce mikrochirurgów okulistycznych. był autorem pierwszego polskiego podręcznika poświęconego technice zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy oraz propagatorem tej techniki operacyjnej w Polsce. Był jednym z pierwszych mikrochirurgów wprowadzających w Polsce nowoczesna fakoemulsyfikacje zaćmy oraz usuwania zaćmy z użyciem lasera femtosekundowego. Wykonał ponad 20 tys. operacji i kilka razy tyle diagnoz, zabiegów oraz długich procesów ratowania pacjentów przed życiem w ciemnościach.

Był inicjatorem, organizatorem i pierwszym dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie i Szpitala Okulistycznego, którym kierował przez 22 lata.

Naukowy dorobek profesora Jerzego Szaflika to:

 • ponad 380 publikacji, w tym 71 w czasopismach zagranicznych, których jest autorem lub współautorem,
 • 325 wystąpień i referatów  na zjazdach lekarskich oraz na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • autor lub współautor 16 podręczników oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów,
 • opracowanie 3 patentów,
 • 10 ekspertyz i opinii naukowych.

Jest także redaktorem naczelnym dwóch czasopism o zasięgu krajowym (Okulistyka, Kontaktologia i Optyka Okulistyczna) oraz członkiem komitetu redakcyjnego
3 czasopism o ogólnopolskim zasięgu( m.in.  kwartalnika naukowego „Klinika Oczna, organu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego).

Prof. Jerzy Szaflik jest członkiem następujących, krajowych i międzynarodowych, Towarzystw Naukowych:

Polskie Towarzystwo Okulistyczne (w latach 2004-2010 był jego przewodniczącym),
American Academy of Ophthalmology,
European Contact Lens Society of Ophthalmologists,
International Council of Ophthalmology,
Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft,
European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
Prof. J. Szaflik jest także Członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz pełnił  funkcję wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kadencji 2013-2016.

Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny otrzymał wiele ważnych odznaczeń i wyróżnień. Do najważniejszych należą:

 • Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski,
 • Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski,
 • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2002,
 • Złoty Medal im. Alberta Schweitzera przyznany przez Światową Akademię Medyczną,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Złoty Medal za długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego,
 • Medal Gloria Medicinae przyznany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie,
 • Laudabilis, najwyższe odznaczenie Warszawskich Izb Lekarskich,
 • Honorowa Odznaka Polskiego Związku Niewidomych,
 • Medal Polskiej Akademii Nauk.

Prof. J. Szaflik kierując się nadrzędną dewizą, zawartą w sformułowaniu „SŁUŻBA PACJENTOWI JEST NIEUSTAJĄCĄ MISJĄ” – przez całe życie zawodowe skutecznie łączył  pracę lekarza z działalnością  organizacyjno-menedżerską. Z wielkim powodzeniem pełnił wiele funkcji i stanowisk w służbie zdrowia.

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

operacje zaćmy, operacje jaskry i jaskry z zaćmą, doszczepienie soczewek fakijnych, choroby rogówki, diagnostyka i leczenie,

Profesor Jacek P. Szaflik jest kierownikiem i ordynatorem Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego WUM oraz dyrektorem w warszawskim Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym.

Odbył szereg kursów i staży zagranicznych m.in. w Portland, Cincinnati (USA) i niemieckim Erlangen. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W 2013 roku został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk.

Od października 2012 do czerwca 2019 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Klinika Oczna” (organ PTO). Jest także recenzentem prac w czasopismach zagranicznych, m.in. „Ophthalmology”, „Cornea”, „Molecular Vision”, „British Journal of Ophthalmology” oraz „Graefe’s Archive of Ophthalmology”. W 2012 roku został redaktorem naczelnym w zakresie chorób rogówki w ramach internetowego serwisu edukacyjnego dla lekarzy okulistów utworzonego przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne wraz z wydawnictwem Elsevier.

W 2016 r. został wybrany na stanowisko prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a od czerwca 2019 piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
W 2012 roku prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył go Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019).

Zainteresowania badawcze prof. Jacka Szaflika dotyczą m.in. chirurgii przedniego odcinka oka (np. leczenie zaćmy i jaskry), schorzeń rogówki i powierzchni oka, genetycznego podłoża chorób oczu oraz transplantologii.

Jako pierwszy w Polsce wdrażał szereg nowych metod w mikrochirurgii oka. W 2008 roku jako pierwszy w Polsce wykonał przeszczep warstwowy tylny rogówki z zastosowaniem mikrokeratomu do wypreparowania płatka (ang. Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty, DSAEK). W 2010 wykonał pionierski w kraju przeszczep blaszki granicznej tylnej rogówki (błony Descemeta). Jacek Szaflik ma ponadto największe w Polsce doświadczenie w stosowaniu lasera femtosekundowego w mikrochirurgicznym leczeniu zaćmy (procedura FLACS – ang. Femtosecond Laser-assisted Cataract Surgery). Procedurę FLACS w leczeniu zaćmy wykonuje od 2012 roku.

W pracach badawczych zajmował się także takimi zagadnieniami jak m.in. dystrofia Fuchsa, stożek rogówki, jaskra czy zwyrodnienie plamki żółtej. Zespół pod kierunkiem Jacka Szaflika był jednym z dwóch z Polski (obok zespołu ŚUM z Zabrza), które brały udział w badaniach klinicznych REPARO. Badania miały na celu wykazanie działania rekombinowanego ludzkiego czynnika wzrostu nerwów rhNGF w procesie leczenia naurotroficznego zapalenie rogówki. Od 2016 roku Profesor jest głównym badaczem badania pt. „Międzynarodowe, wieloośrodkowe, prospektywne, otwarte, niekontrolowane badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo przeszczepu hodowli tkankowej autologicznych komórek rąbka rogówki  (ACLSCT) w odtworzeniu nabłonka rogówki u pacjentów z niewydolnością  rąbkowych  komórek  macierzystych  (RKM) spowodowanej oparzeniami oka  (HOLOCORE)”.

dr hab. n. med. Anna Kamińska

operacje zaćmy, operacje jaskry i jaskry z zaćmą, choroby rogówki, diagnostyka i leczenie, diagnostyka i leczenie jaskry,

Adiunkt w Katedrze Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Wykształcenie:
I Wydział Lekarski AM w Warszawie

Specjalizacje:
Specjalista chorób oczu

Stopnie naukowe:

Dr hab. n. med.

Działalność dydaktyczna:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami  VI roku II Wydziału Lekarskiego
Prowadzenie egzaminów praktycznych oraz egzaminów z przedmiotu Okulistyka
Opiekun specjalizacji corocznie 2-3 rezydentów.
Współorganizator oraz wykładowca na kursach organizowanych przez CMKP z zakresu okulistyki ( chirurgia zaćmy, chirurgia rogówki, chirurgia jaskry)
Prowadząca szkolenia indywidualne z zakresu chirurgii zaćmy, przeszczepów rogówki i jaskry.
Wykładowca na posiedzeniach Warszawskiego Towarzystwa Okulistycznego
Wykładowca na zaproszenie na kongresach tematycznych organizowanych przez firmy.
Wykładowca i operator na cyklicznych kursach chirurgii zaćmy organizowanych przez firmę Alcon.

Członkostwo w organizacjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Okulistyczne (sekretarz PTO 2000 – 2003)
Polskie Towarzystwo Transplantologiczne
Od 2015 jest wiceprzewodniczącą Sekcji Rogówki Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Od czerwca 2016 roku jest przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Publikacje:
48 publikacji oryginalnych i poglądowych

Staże i kursy:
1994 – Kurs aplikacji soczewek kontaktowych część I i II
2005 – kurs z zakresu przeszczepów warstwowych rogówki Portugalia Lizbona
2005 – kurs z zakresu chirurgii rogówki Włochy Bolonia.

Języki obce:
Język angielski

 

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

choroby rogówki, implanty oczodołowe, diagnostyka i leczenie, laserowa korekcja wad wzroku, stożek rogówki, operacje zaćmy, doszczepienie soczewek fakijnych,

Ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.
Od kwietnia 1997 zatrudniona w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, początkowo jako asystent, a od 2012 roku jako adiunkt. W 2001 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2017 roku decyzją Rady II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 1997 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z okulistyki ze studentami II Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Anglojęzycznego WUM. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego w Klinice. Odbyła staże naukowe w oddziale okulistycznym King Edward VII Hospital, Windsor (Anglia) oraz w Instytucie Barraquerra w Barcelonie (Hiszpania). Brała udział w kilku wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych. Uczestniczyła w 2 grantach Komitetu Badań Naukowych.

Autor/ współautor 5 książek lub rozdziałów w książkach, kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prac prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

Jest zastępcą redaktora naczelnego Kliniki Ocznej.

Z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie współpracuje od 2002 roku. Zajmuje się leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń rogówki, wad wzroku i zaćmy.

dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz

operacje witrektomii,

Urodziłem się 21 lipca 1970 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim w 1989 roku rozpocząłem studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej  (WAM) w Łodzi. Studia ukończyłem w 1995 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Warszawie zostałem zatrudniony na stanowisku  asystenta w Klinice Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Po kilku miesiącach zatrudnienia zostałem oddelegowany – nakaz pracy – do Szkoleniowego Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilicą na okres pół roku. Po zakończeniu okresu oddelegowania rozpocząłem ponownie pracę na stanowisku asystenta  Kliniki Okulistyki WAM CSK MON, w roku 2002 r. na stanowisku starszego asystenta, a od roku 2005 r. jako Adiunkta Kliniki. W 2008 roku zostałem powołany na stanowisko Kierownika bloku operacyjnego Kliniki. Od roku 2009 do 2011 pełniłem również funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie profesora Andrzeja Stankiewicza. W 2011 roku z przyczyn zdrowotnych musiałem opuścić korpus osobowy medyczny i odejść do rezerwy w stopniu podpułkownika.

Moje zainteresowania okulistyką zaczęły się już na studiach, gdzie na 5-ym roku studiów zacząłem uczestniczyć w pracy Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Okulistyki Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Będąc lekarzem w J.W. chcąc realizować swoje okulistyczne cele zawodowe mimo nakazu pracy w Szkoleniowym Pułku Śmigłowców w Nowym Mieście nad Pilicą tak organizowałem sobie pracę aby móc kontynuować rozpoczętą specjalizację w Klinice Okulistyki WAM CSK MON w Warszawie. Moim bezpośrednim nauczycielem był profesor Stanisław Mrzygłód, który rozbudził we mnie zainteresowanie mikrochirurgią okulistyczną. W 1998 roku po zdaniu pierwszego stopnia specjalizacji z wynikiem bardzo dobrym dalej kształciłem się na stanowisku asystenta w Klinice Okulistyki WAM CSK MON. W 2002 roku zdałem egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z okulistyki z wynikiem bardzo dobrym.

Owocem pracy w Klinice i pobieranych nauk w zakresie mikrochirurgii oka była moja praca na stopień doktora nauk medycznych, obroniona w 2004 roku na podstawie rozprawy „Leczenie skrzydlika z zastosowaniem przeszczepu nabłonkowo – lamelarnego spojówki własnej.” Promotorem pracy był Pan Profesor dr hab. n. med. Stanisław Mrzygłód. Recenzentami byli Pan Profesor dr hab. n. med. Roman Goś oraz Pan Profesor dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz. Od 2001 roku aktywnie uczestniczyłem w pracach zespołu chirurgii witreo-retinalnej gdzie po upływie czterech lat zostałem jego Kierownikiem. Rozwinąłem i prowadziłem również pracownię badań ultrasonograficznych w Klinice. W 2014 roku otrzymałem tytuł doktora habilitowanego na II Wydziale Lekarskim WUM. Tematem była:

Prospektywna ocena własnej metody skojarzonego leczenia chirurgiczno-farmakologicznego chorych na makulopatię cukrzycową.”  stron 132, tabel 39, rycin 47, ISBN: 978-83-62417-03-2 wydawnictwo Oftal, Warszawa 2014.

Monografia jest skierowana do lekarzy okulistów zajmujących się problematyką chirurgiczną i zachowawczą powikłań ocznych cukrzycy w siatkówce oka.

Staże, szkolenia i doskonalenie zawodowe   

            W ramach podnoszenia moich kwalifikacji i umiejętności odbyłem szkolenia w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach w tym między innymi:

2000 r. – “Warsztaty laserowe poświęcone zabiegom laserowym przedniego i tylnego odcinka oka” 2-3 czerwca 2000 Łódź, Poland

2001 r. – “XXV Detachment Course on Retinal and Vitreous Surgery” 5-6 kwietnia Poznań, Poland

2001 r. – “Phakokurs  mit High Communication Wetlab” 9 czerwca Berlin, Germany

2001 r. – „Vitreoretinal Laboratory” 13-14 czerwca Frankfurt/Main, Germany

2003 r. – “Training Course of OTI Ultrasound System” 2 marca Kraków, Poland

2005 r. – „Workshop 23-Gauge Vitrectomy System” 29 kwiecień Frankfurt am Main, Germany

2005 r. – “Training on ICARE, the first injectable anterior chamber phakic lens” 20 czerwca Paris,  France

2012 r. – “Frankfurt Retina Meeting Live Surgery. Lectures, Video Presentation” 10-11 marca Frankfurt/Main Germany

Ważniejsze nagrody, odznaczenia i medale:

2005/05 – dyplom i kryształowy sześcian – nagroda za zajęcie I miejsca w kategorii filmu wideo „Chirurgia plastyczno-rekonstrukcyjna oczodołu. Niemagnetyczne ciało obce. Usunięcie z zastosowaniem techniki witrektomii.” II Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Kraków.

2005/05 – dyplom i kryształowy sześcian – za zajęcie III miejsca w kategorii filmu wideo: „Chirurgia vitro-retinalna. Leczenie macular-pucker” II Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej  Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Kraków.

2003 r.  –  zostałem nagrodzony przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem „Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny.”

2005 r. –  zostałem nagrodzony przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju.”

2009 r. – List gratulacyjny – za doskonały kunszt operacyjny podczas Konferencji Okulistycznej połączonej z „Chirurgią na żywo” Łódź 19 października. Profesor Roman Goś, Dr hab. Piotr Jurowski

2010 r. –  zostałem nagrodzony przez Ministra Obrony Narodowej srebrnym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju.”

 

Działalność naukowa

Od początku moje zainteresowania naukowe skupiały się na powikłaniach siatkówkowych cukrzycy. A szczególnie na tematyce złącza szklistkowo – siatkówkowego oraz cukrzycowym obrzęku plamki żółtej. Wyniki badań zaowocowały publikacjami w pismach krajowych jak i międzynarodowych .

Możliwości zastosowania nowych technik w zaopatrywaniu urazów narządu wzroku z obecnością ciał obcych wewnątrzgałkowych między innymi u żołnierzy w czasie trwania misji wojskowych (Afganistan, Irak) stały się także przedmiotem moich dociekań okulistycznych opublikowane w krajowym piśmiennictwie.

Chirurgiczno farmakologiczne zaopatrywanie zapalenia wnętrza gałki ocznej po operacjach okulistycznych było wyzwaniem, które odzwierciedliło się w kilku publikacjach krajowych.

Operacja skrzydlika, która jest przedmiotem mojej pracy doktorskiej jest nowoczesną metodą opracowaną wspólnie z profesorem Stanisławem Mrzygłódem, która daje 100% sukces terapeutyczny z doskonałym skutkiem kosmetycznym i co jest bardzo istotne – brakiem nawrotowości.

W późniejszym czasie zająłem się również możliwościami terapii wysiękowej postaci AMD oraz zagadnieniem wpływu krążenia na rozwój jaskry. Te badania również odzwierciedliły się w publikacjach krajowych jak i międzynarodowych.

prof. dr hab. n. med. Piotr Loba

operacje zeza,

Specjalista chorób oczu od wielu lat zajmujący się diagnostyką i leczeniem zeza u dzieci i dorosłych. Kierownik Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor ponad 70 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach zagranicznych i krajowych. Swe umiejętności zawodowe doskonalił w Augenklinik des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Członek Europejskiego Towarzystawa Strabologicznego.
Członek International Pediatric Ophthalmology and Strabismus Council i jej reprezentant w Polsce.

Pozostała kadra

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

poradnia siatkówkowa, OCT,

Specjalista chorób oczu. Zajmuje się głównie diagnostyką chorób tylnego odcinka gałki ocznej (siatkówki i ciała szklistego, wykonując badania OCT, angio-OCT, angiografię fluoresceinową) oraz ich leczeniem (leczenie zachowawcze, fotokoagulacja laserowa siatkówki i iniekcje anty-VEGF do ciała szklistego). Bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych oraz grantach naukowych. W pracach badawczych zajmuje się głównie zastosowaniem OCT i OCT – angiografii w chorobach siatkówki. Uczestniczyła w prestiżowych kursach
m.in. OCT&OCT – angiography European Masterclass w Rzymie w 2018 i 2019 roku. Jest współautorką pierwszej w Polsce książki
o zastosowaniu angio-OCT w diagnostyce okulistycznej, autorką ponad 30 prac w czasopismach polskich i renomowanych czasopismach
zagranicznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc liczne kursy tematyczne dla lekarzy okulistów. Jest wykładowcą na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Staże naukowe odbyła w Klinice Okulistyki Luigi Sacco University Hospital w Mediolanie oraz w D’Annunzio University w Chieti-Pescara. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zawodowo była związana z I Kliniką Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie z Kliniką Okulistyki Centrum Zdrowia Dziecka.
W 2010 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w 2019 roku decyzją Rady II Wydziału Lekarskiego WUM tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Była wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM.

dr hab. n. med. Agnieszka Kamińska

Lekarz okulista, mikrochirurg z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – otrzymała dyplom lekarza z wyróżnieniem w 1998 r. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskała w 2004 roku, a stopień specjalisty chorób oczu w 2005 roku.

Jako lekarz okulista pracuje od 19 lat. Jest pracownikiem Kliniki Okulistycznej na ulicy Sierakowskiego 13 w Warszawie.

Ogromny zasób wiedzy medycznej oraz praktyczne umiejętności zdobyła w trakcie licznych szkoleń, kursów i stażów zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach branżowych. Wygłosiła liczne referaty podczas sympozjów w kraju i zagranicą. Oferuje swoim pacjentom najwyższy poziom konsultacji i leczenia.

dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

diagnostyka i leczenie, diagnostyka i leczenie jaskry,

dr n. med. Sława Borowska

Absolwentka I-go Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób oczu. Od 1999 roku związana zawodowo z Katedrą i Kliniką Okulistyki II-go Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odebrała wszechstronne wykształcenie diagnostyczne, terapeutyczne i chirurgiczne.

W 2001r zorganizowała i prowadziła drugą w Polsce Pracownię Terapii Fotodynamicznej stosowaną w leczeniu m.in. AMD, przezźrenicznej termoterapii TTT, wzbogaconą w następnych latach iniekcjami anty VEGF: Maugen, Lucentis, Avastin, Eylea.

Od 2004 roku – starszy asystent w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie.

W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt „Wpływ przylegania ciała szklistego w okolicy plamkowej na przebieg makulopatii cukrzycowej na podstawie obrazu angiografii fluoresceinowej u pacjentów z cukrzycą typu 2” dotyczącą ocznych powikłań cukrzycy i ich leczenia.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz wykładowca Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Ma w swoim dorobku ponad 40 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz udział w licznych badaniach klinicznych.

Wykładowca na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne dla lekarzy specjalizujących się z zakresu okulistyki, medycyny rodzinnej oraz lekarzy okulistów z Ukrainy.

Wykładowca na kursach terapii laserowej w schorzeniach tylnego odcinka oka, terapii fotodynamicznej (PDT), przezźrenicznej termoterapii (TTT), terapii anty VEGF, procedury podawania iniekcji doszklistkowych, optycznej koherentnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, a także dotyczących retinopatii cukrzycowej, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz schorzeń siatkówki i naczyniówki.

Zajmuje się diagnostyką  i terapią większości schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka, w szczególności schorzeń witreoretinalnych, naczyniowych oraz badaniem dna oka przed porodem u kobiet w ciąży.

Bierze czynny udział w zjazdach, konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Anna Borucka

diagnostyka i leczenie,

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z okulistyki zdobyła w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracowała do grudnia 2017 roku.

W 2013 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę „Ocena związku polimorfizmu regionu promotorowego genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) z rozwojem retinopatii cukrzycowej w oparciu o obraz angiografii fluoresceinowej”.

W latach 2005-2009 wykładowca na kursach optycznej koherentnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, a także dotyczących terapii fotodynamicznej (PDT), procedury podawania iniekcji doszklistkowych, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Współprowadziła wykłady z angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki.

Jest autorką lub współautorką 20 publikacji naukowych.

W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki, w tym plamki, wykonuje i interpretuje badania angiograficzne siatkówki, badania OCT i angio-OCT, wykonuje zabiegi laserowe siatkówki, irydotomie laserowe i kapsulotomie torebki tylnej soczewki.

 

dr n. med. Karina Broniek-Kowalik

diagnostyka i leczenie, elektrofizjologia,

dr n. med. Krystyna Kanigowska

okulistyka dziecięca,

Specjalista II stopnia w zakresie okulistyki. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego  Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1985 r pracownik Kliniki Okulistyki IP Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Okulista z bogatym  stażem klinicznym, specjalizujący się w leczeniu operacyjnym schorzeń narządu wzroku u dzieci. Jest autorem i współautorem ponad 80 doniesień i publikacji przedstawianych na krajowych i zagranicznych konferencjach i publikowanych w specjalistycznych czasopismach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European  Society of Cataract & Refractive Surgery. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za dotychczasowe osiągnięcia.

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

laserowa korekcja wad wzroku, operacje zaćmy, doszczepienie soczewek fakijnych, diagnostyka i leczenie,

Doświadczony chirurg-okulista, od 2006 r. Członek Eurpejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej – European Society of Cataract and Refractive Surgery ESCRS.

Od 2000 r. do 2017 pracownik  Kliniki i Katedry II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2005 r. zakończył program specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu. W 2007 odbył szkolenie stypendialne w Austrii na Open Medical Institute Salzburg – SOROS Foundation. W 2008 na II W.L Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obronił pracę doktorską  pt: „Zastosowanie implantów pseudoakomodacyjnych AcrySof  ReSTOR w chirurgii soczewki – porównanie z soczewkami monofokalnymi ze szczególnym uwzględnieniem jakości życia pacjenta” (promotor prof Jerzy Szaflik).Od 2009 pracownik Centrum Mikrochirurgii Oka Laser.

Specjalizuje się w chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej rogówki i soczewki. W Klinice CMO Laser kwalifikuje pacjentów oraz wykonuje operacje zaćmy, laserowe korekcje wad wzroku, a także koryguje wysokie wady wzroku stosując implanty fakijne ICL. Jest autorem 51 publikacji w literaturze okulistycznej głównie z zakresu chirurgii zaćmy, kwalifikacji i kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych premium oraz diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki. Jest wykładowcą dla studentów i lekarzy okulistów. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla specjalistów z zakresu nowych technologii w chirurgii zaćmy oraz zastosowania soczewek  korygujących presbiopię i astygmatyzm – multifokalnych i torycznych. Ponadto diagnozuje i prowadzi pacjentów z innymi schorzeniami oczu m.in. z jaskrą, zespołem suchego oka, schorzeniami zapalnymi rogówki, spojówki i błony naczyniowej.

dr n. med. Jacek Kosmala

badanie ubm/usg,

Specjalista IIo w dziedzinie okulistyki. Starszy wykładowca  w Klinice Okulistycznej CMKP. Po  ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie  w roku 1980  do chwili obecnej nieprzerwanie pracuję i kształcę się w ośrodkach klinicznych. Najpierw w Klinice Okulistyki CKP WAM następnie w Oddziale Okulistycznym  Szpitala Wolskiego,  którego skład osobowy był trzonem powstałej w roku 1989 Kliniki Okulistycznej CMKP , w której pracuję do dnia dzisiejszego.  II stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki uzyskałem  w roku 1988.

Przez ponad trzydzieści lat praktyki lekarskiej doskonalę swoje umiejętności w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym oraz w diagnostyce chorób oczu  obligowany  do ciągłej aktualizacji wiedzy jako wykładowca na kursach  w ramach kształcenia podyplomowego okulistów  organizowanych przez Klinikę Okulistyczną CMKP  oraz opiekun specjalizacji  lekarzy szkolących się w tej klinice.

Współuczestniczyłem  w tworzeniu  i  od wielu lat prowadzę  Pracownię Chirurgii Laserowej przedniego odcinka gałki ocznej w Klinice  Okulistycznej CMKP.

Jako operator uczestniczyłem  w modyfikacji  wszelkich okulistycznych procedur w tej dziedzinie.

Uruchomiłem   i  od dwudziestu paru lat  prowadzę  Pracownię Ultrasonograficzną  w Klinice Okulistycznej  CMKP  ( w chwili obecnej pachymetria, ultrasonografia  A i B, ultrabiomikroskopia  oraz  ultrasonografia  Dopplerowska ) zdobywając  doświadczenie w tej dziedzinie diagnostyki.

Jestem autorem lub współautorem wielu  publikacji  w czasopismach naukowych jak również  komunikatów i plakatów przedstawionych  na sympozjach naukowych  w kraju i za granicą.  Wieloletnie  doświadczenie  zdobyte w pracy klinicznej i ambulatoryjnej zaowocowało napisaniem książki wydanej  w 2014 roku  pod  tytułem  „Ultrabiomikroskopia – zastosowanie w okulistyce. Przegląd przypadków klinicznych”.

dr n. med. Anna Kurowska

stożek rogówki, diagnostyka i leczenie, badanie confoscan,

Specjalista chorób oczu, adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego WUM (dyplom z wyróżnieniem).

W 2013 r. zdobyła specjalizację w dziedzinie chorób oczu otrzymując tytuł „Specjalista 2013” (list gratulacyjny Ministra Zdrowia za złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z okulistyki z najlepszym wynikiem w sesji jesiennej 2013 r.). W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wpływ operacji fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki na geometrię przedniego odcinka oka i ciśnienie wewnątrzgałkowe”.

Specjalizuje się w schorzeniach przedniego odcinka oka, głównie diagnostyce chorób rogówki z użyciem nowoczesnych technik obrazowania (m. in. mikroskopii konfokalnej, topografii, optycznej koherentnej tomografii), kwalifikacją i prowadzeniem pacjentów po przeszczepach rogówki, leczeniem chorób powierzchni oka, jaskry oraz chirurgią zaćmy. Odbyła liczne kursy z zakresu badania i korekcji wad refrakcji, doboru soczewek kontaktowych i laserowej korekcji wad refrakcji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (w tym  eksperckiego zespołu do spraw diagnostyki i leczenia zespołu suchego oka PTO) oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS). Jest sekretarzem redakcji kwartalnika „Klinika Oczna” – organu prasowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 16 artykułów w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 3 rozdziały w podręcznikach i monografiach naukowych oraz ponad 30 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest zaangażowana w projekty naukowo-badawcze w zakresie diagnostyki chorób rogówki oraz badań genetycznych nad patogenezą chorób rogówki i jaskry, a także zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

dr n. med. Jarosław Kuśmierczyk

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym w Polsce oraz za granicą.
Odbył szkolenia specjalizacyjne z okulistyki i mikrochirurgii oraz chirurgii okuloplastycznej w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem profesora Romana Gosia oraz Profesora Piotra Jurowskiego; w Klinice Okulistyki CMKP pod kierownictwem profesor Iwony Grabskiej – Liberek, jak również w renomowanych klinikach w Stanach Zjednoczonych: New York Eye And Ear Infirmary w Nowym Jorku (jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej), Wills Eye Hospital w Filadelfii, University of Chicago Department of Ophthalmology and Visual Science w Chicago.
W 2004 roku zdał międzynarodowe egzaminy okulistyczne organizowane przez International Council of Ophthalmology (ICO).
W 2007 roku obronił pracę doktorską z najwyższym wyróżnieniem „Cum laude”.
Specjalizuje się w chirurgii okuloplastycznej: rekonstrukcyjnej, estetycznej i onkologicznej, chirurgii dróg łzowych oraz chirurgii oczodołu, a ponadto  w chirurgii  zeza oraz chirurgii przedniego odcinka oka.
Doświadczenie w zakresie diagnostyki i chirurgii okuloplastycznej zdobywał w Szpitalu Uniwersyteckim Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (UZ Leuven) w Belgii pod okiem Profesor Ilse Mombaerts oraz Profesora D. Paridaens-a w The Eye Hospital w Rotterdamie , Profesora R. Della Rocca w New York Eye & Ear Infirmary w Nowym Jorku i Profesora M.Knezevica w Szpitalu Universyteckim w Belgradzie.
Od wielu lat pracuje w multidyscyplinarnych zespołach razem z chirurgami plastycznymi , laryngologami, chirurgami twarzowo- szczekowymi i dermatologami w Belgii i Holandii Ukończył specjalistyczne kursy w dziedzinie diagnostyki i chirurgii okuloplastycznej w ramach European School for Advanced Studies in Ophthalmology.
Doświadczenie w zakresie diagnostyki i chirurgii zeza zdobywał w Szpitalu Uniwersyteckim Erasmusa (EMC) w Rotterdamie w Holandii pod okiem  profesora  H. Simonsza oraz dr. Sjoukie Loudon Od 2010 roku pracuje jako chirurg okuloplastyczny oraz chirurg przedniego odcinka w szpitalu specjalistycznym Reinier De Graaf w  Delft w Holandii, a ponadto od 2016 r. jako konsultant okuloplastyczny w Szpitalu Uniwersyteckim Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.

SZKOLENIA I STAŻE
•       Moorfields Eye Hospital w Londynie,
•       Westminster And Chelsea Hospital w Londynie,
•       The Rotterdam Eye Hospital w Holandii,
•       Instituto de Microcirurgia Ocular (IMO) w Barcelonie,
•       Klinika Okulistki Szpitala Uniwersyteckiego w Belgradzie pod kierownictwem prof. Mirosława Kniezevica,
•       Klinika Okulistyki w szpitalu AZ Sint-Jan w Brugii w Belgii,
•       Oddzial  Okulistyki w szpitalu AZ Monica w Anwerpii w Belgii,
•       Klinika Chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju.

CZŁONKOWSTWA
•       Belgijskie Towarzystwo Okulistycznego (AOB),
•       Belgijskie Towarzystwo Chirurgów Okuloplastycznych i Rekonstrukcyjnych (BSOPRS),
•       Holenderskie Towarzystwo Okulistyczne (NOG),
•       Holenderskie Towarzystwo Orbitologiczne (Dutch Orbital Society-DOS),
•       Amerykańska Akademia Okulistyki (AAO).
Autor publikacji naukowych i wystąpień na sympozjach i kongresach międzynarodowych.

Co roku  jako lekarz wolontariusz pracuje jako chirurg okuloplastyczny w szpitalu w Rwandzie.

dr n. med. Grażyna Porter

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kwalifikacje z onkologii okulistycznej uzyskała w Nowym Jorku (New York Eye and Ear Infirmary – Ocular Tumour Service, North Shore University Hospital – Division of Ocular Oncology i The Saint Vincent’s Comprehensive Cancer Center Hospital and Medical Center – Department of Radiation Oncology) oraz w Londynie (Moorfield’s Eye Hospital & St.Bartholomew’s Hospital). Odbyła także 6-miesięczne szkolenie w Instytucie Onkologii w Warszawie (oddziały onkologii ogólnej, chemioterapii i radioterapii).

​Przez 17 lat Dr Porter pracowała jako konsultant NHS w Anglii (publiczna służba zdrowia) w Moorfield’s Eye Hospital w Londynie (Onkologia Okulistyczna) i w Szpitalu w Ipswich.

Szczególnym obszarem zainteresowań Pani Doktor są choroby siatkówki i onkologia okulistyczna. Ma także duże doświadczenie w technikach obrazowania w okulistyce (w szczególności wykorzystanie ultrasonografii w onkologii okulistycznej) , laseroterapii siatkówki i w prowadzeniu pacjentów z powikłaniami ocznymi w przebiegu cukrzycy.

dr n. med. Agnieszka Rosa

diagnostyka zeza, zaburzenia widzenia u dzieci i u dorosłych, ortoptysta,

 Pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej.

Założycielka Orticus Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju, w którym głównie zajmuję się diagnostyką zeza i zaburzeń widzenia u dzieci,  dorosłych oraz zachowawczym leczeniem.

Doświadczenie ortoptyczne zdobywała między innymi w Strabismologie, Kinder- und Neuroophthalmologie Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz małymi dziećmi zarówno w normie jak i z różnym stopniem niepełnosprawności. Przez lata zdobywane doświadczenia w pracy z dziećmi z trudnościami w nauce przyczyniły się do opracowania autorskiej metody terapii integrującej wzrok z innymi zmysłami oraz umiejętnościami poznawczymi ( Sensomotoryczna terapia widzenia).

Jako pierwsza w Polsce, jak również na świecie, opracowała wzorce grafomotoryczne u dzieci w wieku przedszkolnym, na podstawie których powstał program diagnostyczno- terapeutyczny wspierający rozwój umiejętności grafomotorycznych oraz korygujący nieprawidłowy chwyt pisarski.

Swoim doświadczeniem oraz pasją dzieli się ze słuchaczami pracując jako nauczyciel akademicki oraz prowadząc liczne wykłady, warsztaty, szkolenia.

Obszary zainteresowań badawczych: korelacje wzrokowo- posturalne, wzajemne oddziaływanie zaburzeń widzenia i procesów integracji sensorycznej,  analiza wzorca grafomotorycznego.

dr n. med. Anna Skłodowska

diagnostyka i leczenie,

dr n. med. Monika Udziela

diagnostyka i leczenie, diagnostyka i leczenie nużeńca, badanie confoscan,

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego  Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), specjalista chorób oczu. Doktorat pt. „Badania obrazowe rogówki przy użyciu mikroskopii konfokalnej oraz optycznej koherentnej tomografii w przypadkach potwierdzonych molekularnie różnych typów dystrofii rogówki w odniesieniu do klasyfikacji IC3D” obroniła z wyróżnieniem na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2004 do chwili obecnej pracuje w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie. W 2008 odbyła staż zagraniczny w Moorfields Eye Hospital w Londynie (Cataract, Corneal and Glaucoma Services).

Bierze aktywny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem ponad  120 doniesień zjazdowych.

Autor ponad 30 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Członek towarzystw: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, europejskiego EVER oraz amerykańskiego ARVO.

Zainteresowania zawodowe

Diagnostyka i leczenie chorób rogówki, jaskry, zaćmy. Doświadczenie w specjalistycznym badaniu mikroskopii konfokalnej rogówki od 2004 roku. Chirurgia przedniego odcinka oka.  Problematyka zakażeń Nużeńcem (Demodex). Nowe i eksperymentalne terapie chorób oczu.

dr n. med. Magdalena Ulińska

Jest specjalistką chorób oczu od 1993 roku. Pracę doktorską z zakresu okulistyki  obroniła w 2004 r. Jej tematem było leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem z zastosowaniem terapii fotodynamicznej.

Specjalizuje się głównie w chorobach tylnego odcinka oka – siatkówki i ciała szklistego, to znaczy: zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, degeneracji obwodu siatkówki, odwarstwienia siatkówki, chorób naczyniowych siatkówki (powikłania cukrzycy i zakrzepów żylnych), centralnej retinopatii surowiczej i innych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wyżej wymienionych schorzeń (leczenie zachowawcze, laserowe, operacyjne, w tym iniekcje doszklistkowe leków anty-VEGF w AMD).

dr Elżbieta Archacka

laserowa korekcja wad wzroku, zabiegi okulistyczne na aparacie ochronnym, diagnostyka i leczenie,

Pracuje z nami od 1996 roku. Pierwsza wykonała zabieg laserem MEL-80 w oparciu o topografię rogówki (LASEK+TR).

dr Agata Bełżecka

diagnostyka i leczenie, zabiegi okulistyczne na aparacie ochronnym,

Specjalista chorób oczu. Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej, I WL, w latach 1988-1995. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Bródnowskim w latach 1995-1996.
Staże zagraniczne

 • Paryż Szpital Hotel Dieu
 • Paryż Szpital Hopital Bichat

Po zakończeniu stażu podyplomowego – rozpoczęła pracę zawodową w SPZZLO Warszawa-Zoliborz 1997-2000, a następnie w latach 1996-2000 pracowała w Szpitalu Praskim – w Klinice Okulistyki II WL AM w Warszawie. W latach 2000- 2018 pracowała w SPKSO, w Katedrze i Klinice Okulistyki WUM. Następnie w latach 2018-2022 pełniła obowiązki Zastępcy Ordynatora Szpitala MSSW w Warszawie. obecnie pracuje tylko w  renomowanych Klinikach Prywatnych. Dodatkowo od wielu lat pracuje w Klinice Okulistyki Dziecięcej CZD w Warszawie, zaopatrując chirurgicznie urazy gałek ocznych u dzieci.

Pani doktor posługuje się językami: francuskim, angielskim a także rosyjskim

Zainteresowania zawodowe

 •  mikrochirurgia okulistyczna- operacje przedniego odcinka gałki ocznej i aparatu ochronnego oka: wykonywanie zabiegów operacyjnych zaćmy, jaskry, chirurgia urazów i rekonstrukcje zmian pourazowych, zabiegi z zakresu okuloplastyki: chirurgia zmian zwyrodnieniowych i nowotworowych aparatu ochronnego oka i gałki ocznej, np. skrzydliki, entropiony, ektropiony, kępki żółte, gradówki, znamiona barwnikowe i inne,
 • blefaroplastyka powiek górnych i dolnych
 •  diagnostyka i leczenie chorób przedniego odcinka gałki ocznej i aparatu ochronnego oka- choroby oczodołu, powiek, spojówki, rogówki, zaćma,
 •  diagnostyka i leczenie jaskry,
 •  choroby dróg łzowych,
 •  suche oko,
 •  dobór korekcji okularowej,

dr Aneta Bembenek

diagnostyka i leczenie, dobór miękkich soczewek kontaktowych,

Specjalista chorób oczu, lekarz medycyny estetycznej. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończyła w 2005 r. Staż podyplomowy odbywała w Szpitalu Wolskim przy ul. Kasprzaka. Od 2006 r. do 2017r. pracowała w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na Oddziale Okulistyki. W 2013 r. uzyskała tytuł Specjalisty Chorób Oczu. Od 2012 r. współpracuje z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie. Od kilku lat zajmuje się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej (certyfikowany lekarz medycyny estetycznej). Posiada liczne dyplomy i certyfikaty dokumentujące wiedzę z zakresu zarówno okulistyki jak i medycyny estetycznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. W 2015r. ukończyła podyplomowe studia GWSH w Katowicach na kierunku Medycyna Estetyczna.

W swojej praktyce okulistycznej zajmuje się profilaktyką ,diagnostyką i leczeniem chorób oczu, ze szczególnym uwzględnieniem  chorób przedniego odcinka, doborem miękkich soczewek kontaktowych (w tym soczewki toryczne i multifokalne), chirurgicznym leczeniem zmian skórnych okolicy oka.

dr Ksawery Czubkowski

badanie ubm/usg, wizyta okulistyczna,

dr Jakub Dudziński

diagnostyka i leczenie, badanie ubm/usg, wizyta okulistyczna,

Specjalista chorób oczu. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu
Okulistycznym w Warszawie. Od 5 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w Poradni
Jaskrowej.
Zdobywał doświadczenie w Moorfielsd EYE Hospital w Londynie. Ukończył wiele kursów
okulistycznych w kraju i za granicą, w tym European Traning Ultrasand Course w Londynie oraz Verion
User Meeting w Barcelonie
Zdał europejski egzamin okulistyczny.
Posiada certyfikat European Board of Ophthalmology.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego
(EGS).
W Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinice prof. Jerzego Szaflika realizuje porady okulistyczne.
Specjalizuje się także w wykonywaniu badań USG, UBM oraz w diagnostyce przedniego odcinka gałki
ocznej. Wykonuje badania AS OCT i Confoscan.

dr Marzena Gabrysiak-Wąsowska

diagnostyka i leczenie,

dr Bożena Grechuta

stożek rogówki, diagnostyka i leczenie, dobór twardych soczewek kontaktowych, dobór miękkich soczewek kontaktowych,

dr Swietłana Jachimczyk

dr Marta Kita-Mosek

diagnostyka i leczenie,

WYKSZTAŁCENIE: Akademia Medyczna w Warszawie; Specjalizacja w dziedzinie okulistyki.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie; Poradnia Okulistyczna Wojskowej Akademii Technicznej.
UMIEJĘTNOŚCI: korekcja wad wzroku, leczenie jaskry, badanie obwodu siatkówki, leczenie schorzeń plamki żółtej, wykonywanie OCT plamki oraz OCT tarczy nerwu wzrokowego, badanie angiografii fluoresceinowej, kwalifikacja do iniekcji doszklistkowych preparatów antyVEGF.
WYKONYWANE ZABIEGI: fotokoagulacja laserowa siatkówki, terapia mikropulsowa schorzeń plamki żółtej

dr Urszula Kołodziejska

diagnostyka i leczenie, badanie confoscan,

dr Klaudia Rakusiewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Klinice Okulistyki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, natomiast staże specjalizacyjne w Klinice Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego oraz Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Aktualnie pracuje jako asystent w Klinice Okulistyki Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

W oparciu o autorskie badania na temat zmian mikronaczyniowych siatkówki u dzieci z kardiomiopatią rozstrzeniową z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską.

Autorka prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach medycznych. Prelegent podczas krajowych i międzynarodowych konferencji okulistycznych. Uczestniczka licznych krajowych oraz zagranicznych szkoleń z zakresu okulistyki oraz okulistyki dziecięcej.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European Paediatric Ophthalmological Society.

Prywatnie miłośniczka salsy oraz wycieczek rowerowych.

dr Mariusz Rowiński

zabiegi okulistyczne na aparacie ochronnym, diagnostyka i leczenie, diagnostyka i leczenie nużeńca,

WYKSZTAŁCENIE
1989-1995  Warszawska Akademia Medyczna I Wydział Lekarski
2006-2006  Szkoła Główna Handlowa Studia Podyplomowe Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej

DOŚWIADCZENIE
02.1997 – 11.2009  Młodszy asystent Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
12.2009-04.2004  Asystent Klinika Okulistyki II wydziału Lekarskiego
05.2004 – 05.2005  Starszy asystent Klinika Okulistyki II wydziału Lekarskiego
06.2005 – 05.2012  Dyrektor Centrum Mikrochirurgii Oka LASER W Warszawie
02.1997-04.2016  Pełnoetatowa praktyka okulistyczna
04.2003-05.2005  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
11.1998-12.2002  Lekarz uprawniony do badania kierowców

JĘZYKI
J. angielski – dobra znajomość w mowie i piśmie

UMIEJĘTNOŚCI

 • kierowanie zespołem lekarskim i personelem pomocniczym
 • aktualna wiedza i praktyka okulistyczna

 

dr Katarzyna Samelska

diagnostyka i leczenie,

Lekarz w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka Katedry i Kliniki Okulistyki WUM. Certyfikat European Board of Ophthalmology. Członkini Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
Zdobywała doświadczenie na stażach zagranicznych w USA (Bascom Palmer Eye Institute; Kellog Eye Center) i w Japonii (Toho University).

W CMO Laser zajmuje się opieką nad pacjentami po zabiegach: cross-linking, chirurgii refrakcyjnej, usunięciu zaćmy. Ponadto wykonuje badania diagnostyczne przedniego odcinka oka: Confoscan, AS-OCT.

Przyjmuje także pacjentów w języku angielskim i hiszpańskim.

dr Małgorzata Sybilska

diagnostyka i leczenie,

dr Danuta Zawadzka

diagnostyka i leczenie, diagnostyka i leczenie jaskry,

mgr Aleksandra Budelewska

diagnostyka zeza, dobór okularów, zaburzenia widzenia u dzieci i dorosłych, dobór miękkich soczewek kontaktowych,

Optometrysta kliniczny, ortoptysta.
Absolwentka Optometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Optyki okularowej i optometrii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplomowana ortoptystka.
W CMO Laser zajmuje się doborem korekcji okularowej, miękkich soczewek kontaktowych oraz prowadzeniem pacjentów z zaburzeniami widzenia obuocznego. Współpracuje z mikrochirurgami przy kwalifikacjach do zabiegów z zakresu chirurgii refrakcyjnej, terapii stożka rogówki oraz operacji zeza.
Uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji optometrycznych i okulistycznych. Swoją wiedzą dzieli się pracując również jako nauczyciel akademicki.
Główne obszary zainteresowań, to laserowa korekcja wad wzroku, diagnostyka zeza oraz kontrola progresji krótkowzroczności u dzieci.

Anestezjolog

dr Barbara Godlewska-Jurczak

anestezjolog,

Zespół pielęgniarski

Anita Nowińska

Katarzyna Jusińska

Katarzyna Krzakowska

Elżbieta Borowska

Bożena Dębińska

Agnieszka Mielnicka

Anna Mikołajczyk

Hanna Zgórecka